ข่าววอลเลย์บอล

เปิดโผนักตบลูกยางสาว 8 ทีม ลุยศึก เอสโคล่า วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022/23

เปิดโผนักตบลูกยางสาว 8 ทีม ลุยศึก เอสโคล่า วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022/23

การแข่งขัน “เอสโคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 18 ฤดูกาล 2022/23 กำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี 16 สโมสรเข้าร่วม แบ่งเป็นประเภทชาย 8 ทีม ประเภทหญิง 8 ทีม

 ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของทั้ง 8 สโมสรทีมหญิง ออกมาเรียบร้อยแล้ว เริ่มจาก แซลมิ่ง อาร์เอสยู วีซี ประกอบด้วย ธิดารัตน์ หมีนพราน

, พรหมพร สร้อยพรม, เกวลิน สุวรรณวงศ์, อังคณา พาสังข์, กัญนิกา หนุ่มทองคำ, สมัชญา ลังบุบผา,

เนติมา รอดเขียว, อารีย์ สีหมอก, ยุวลี โชคสมัย, รุจิษยา กันสัตรู, ธัญพร เลิศงาม, วริษา ยิ้มใย, ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ, ชลภัสสรณ์ กิตติ์ธรตีรณะ, สุทินา พาสังข์, ทัดดาว การวิทยี,

นักตบลูกยางสาว 8 ทีม

กาญจนา กุไธสง, สุพัตรา ศรีระษา, ชญานิศ ชำนาญบึงแก, ปิยวรรณ พุทธรอด โดยมี ผู้จัดการทีม เป็น ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ และ ภัทรณัฐ ดีมา หัวหน้าผู้ฝึกสอน

 แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี ประกอบด้วย กัลยาณี กิ่งเกษ, ณิชกานต์ มาลัยรักษ์, พิมพกานต์ เกิดผล, วารีนิช หุ่นทอง, กนกวรรณ ภูมิชาติ, ซัมซู เซ็ง

, อังคนา เทรังษี, สิริยาภรณ์ โมธรรม, รุ่งฤทัย แสงสาคร, จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์,

วิภาวี วิไลมงคล, นัชชานันท์ โมรา, อริษา พรมนก, วัลคุ์วดี พรมย้อย, ประภัสสร กองอุดม, พุทธิมล งามนวล โดยมี ผู้จัดการทีมเป็น ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง และ นายพลวัฒน์ ตู้มณีหัวหน้าผู้ฝึกสอน :

ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ ประกอบด้วย วิรัลยุพา อินทร์จันทร์, กนกวรรณ แสงอุทัย, วนิดา พึ่งพิณ, อารีรัตน์ ปั่นกำจร, ชลันธร ตงธิ, สุนันทา พุฒแก้ว, ณภัทร เรืองเดช, แก้วกัลยา กมุลทะลา,  ศศิวิมล แสงปาน, ภัททิยา จวงจันทร์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, สุพัตรา แก้วปัญญา, วิภาวี ศรีทอง, นริศรา แก้วมะ, กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์, ฑิชากร บุญเลิศ, คาร์ลา รูเอดา โคติโต, อุไรรัตน์ เหลาแหลม, ณัฏฐณิชา ใจแสน, จิดาภา นาหัวหนอง โดยมี นางสาวอรวรรณ พานทอง เป็นผู้จัดการทีม และ  นายกิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

 นครนนท์ ประกอบด้วย สุจิตตา โพธิ์ส, เกวลิน แก้วมีสี, ปาริชาติ อินทรสิทธิ์, รัชดา ฉอ้อนโฉม, นันทิกานต์ ธัญญะภู, กัตติกา แก้วพิน, พรรณภา จันทร์พุก, อัมพา สนสุรัตน์, กัลยรัตน์ คำวงษ์, สิริกานดา วงค์โสภา, อรอนงค์ ไสยศรี, วริศรา สีทาเลิศ, เกวลิน เชื้อเมืองพาน,

สินีนาฏ โพธิ์เจริญ, กันตพร เทพาลุน, ณัฐสุมน มาเอม, ดลพร สินโพธิ์ โดยมี นางปารวีย์ หอยสังข์ เป็นผู้จัดการทีม และ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน

 นครราชสีมา ฮุ่ยหวาง คิวมินซี วีซี ประกอบด้วย ณัฐฏพร สนิทกลาง, นกยูง เภาวะนะ, สิริมา มานะกิจ, ชิตพร กำลังมาก, อรอุมา สิทธิรักษ์, จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง, ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท, เรกลา ฟลาเวีย มาร์ติเนซ ออร์ติซ, พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์, วณิชยา หล่วงทองหลาง, วารุณี การรัมย์, สุภัชชา คัมตระรักษา, ซาเวียตต้า ลือภูเขียว, กัญธิมา เอกปัชชา, รุจิราภรณ์ ภวันนา, อมรทิพย์ ขุมทอง, สิริกร สิงห์สม, เอนิลิอันนิส ดูธิล ซิลวา, ฉัตรสุดา นิละภา, จรัสพร บรรดาศักดิ์ โดยมี นายปรีชา มิตรสูงเนิน ผู้จัดการทีม และนาวาอากาศโท อนุสร บัณฑิตย์  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

 สวนกุหลาบนนท์ วีซี ประกอบด้วย ณรัตนันท์ แจ้งอินทร์, อรทัย อินทรศรี, สมิตา การะเกตุ, อรกานต์ สิงห์ขันธุ์, รัชนีกร เซี่ยงย่อง, รัตติกาล ทองจิต, ธมลวรรณ บุญเรือง, นิภา สายเมือง, น้ำฝน แซ่ว่อง,

จุฬาลักษณ์ นาเจริญ, ศดานันท์ พันธ์โต, จิราภา วงศ์แก้ว, โชติรส เซี่ยงย่อง, วิภาดา มิ่งขวัญ, วิชชุตา ปั้นมณี, กุลธิดา พลบำรุง, อมลวรรณ มั่นเสดาะ, ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์, บุษยา มาจังหรีด

โดยมี นายสุรินทร์ ชอบจิตร เป็นผู้จัดการทีม และ จ่าสิบเอก สุเทพ ทองศรี

 สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค ประกอบด้วย สุพัตรา ไพโรจน์, ปิยะนุช แป้นน้อย, ศศิประภา มณีวงษ์, ปลื้มจิตร์ ถินขาว, กรรณิการ์ ธิปะโชติ, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ฐิราวรรณ แสงอบ, สุทัตตา เชื้อวู้หลิม, ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล, โสรยา พรมหล้า, อมลรดา ฤกษ์สว่าง, ณัฐธิมา กุบแก้ว, มลิกา กันทอง, วรัญญา ศรีละออง, วัชรียา นวลแจ่ม, อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ, วราภรณ์ ภูมิเจริญ, ปนัดดา ไชยเพชร,  ธนวรรณ อรุณเมือง, สิริวัลย์ ดีแก้ว โดยมี นายธนดิศ ประสพเนตร ผู้จัดการทีม และ นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค หัวหน้าผู้ฝึกสอน

นักตบลูกยางสาว 8 ทีม

 ขอนแก่นสตาร์ วีซี ประกอบด้วย จิราพร แสงสิงห์, ฑิฆัมพร ช้างเขียว, นภัสสร พุ่มนิล, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, ศศิการณ์ กันอยู่, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, สุณัชญา ตะลาโส, หทัยรัตน์ จารัตน์,

พิมพ์ตวรรณ ทองยศ, ภัทราทิพย์ แสนตระกูล, ชมพูนุช จิตสบาย, สุรัสวดี บุญยืน, ปานชีวา สิงห์เสนา, เอ็มอร พานุสิทธิ์, ภัทรลภา แสงดารา, สุนิตรา สีบาล, ปาจรีย์ มณีศรี, อนงค์พร พรหมรัด

โดยมี นายปัญญา พลยุทธ ผู้จัดการทีม และ นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

 สำหรับสนามแข่งขัน ในเลกแรก จะมีทั้งหมด 3 สนาม ประกอบไปด้วย อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (นัดเปิดฤดูกาล), ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม

และ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยแฟนๆลูกยางติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง True ID และ T Sports 7

Most Popular

To Top