ข่าวสนุ๊กเกอร์ออนไลน์

กมธ.กีฬา จ่อ ถอด บิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากพ.ร.บ.การพนัน เปิดช่องให้เยาวชนเล่น

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธาน กมธ. แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของทาง กมธ.ในรอบ 4 เดือน ที่รัฐสภา ว่า ทาง กมธ.มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาการกีฬาของไทย รวมทั้งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการประชุม 14 ครั้ง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมกีฬาต่างๆ บุคลากรในวงการกีฬา ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับ กมธ. เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

นายปริญญากล่าวว่า ทาง กมธ.เห็นมีวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณา คือ 1.การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา อาทิ การแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เพื่อให้มีการถอดกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ เปิดช่องให้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาดังกล่าวให้กับเยาวชน รวมถึงการเร่งทบทวนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อสร้างกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้ทันสมัย เนื่องจากกีฬามวยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลาย สามารถสานต่อการพัฒนาได้ในหลากมิติ ทั้งด้านการกีฬา ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดความสนใจให้กับชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกีฬามวยเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย คณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็น “มวยเด็ก” ที่ยังต้องร่วมทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั้งในมิติด้านกีฬาและมิติทางสังคม

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ นายปริญญากล่าวว่า และ 2.การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับคนกีฬา ที่ผ่านมาทาง กมธ.ได้มีการเชิญผู้ร้องเรียนและหน่วยงานมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของนักกีฬา สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ ภายใต้หน้าที่และอำนาจจึงได้มีการตั้งคณะอนุกมธ. เพื่อเปิดช่องทางรับปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านกีฬาให้สามารถเป็นอีกช่องทางในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา ในด้านงบประมาณยังคงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากีฬาในทุกระดับ จากการทำงานที่ผ่านมาเราได้เห็นแง่มุมของปัญหาในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการปรับมาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ

ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมาธิการกีฬาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงต้นปี กมธ.ได้มีข้อสังเกตต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านกีฬาร่วมกัน โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทย ร่วมหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการค้าเครื่องกีฬาของไทย เพื่อให้รัฐได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการไทยในทุกกลุ่ม

“พร้อมกับการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากสมาคมกีฬาต่างๆ ที่ได้กำหนดเป็นกีฬาอาชีพตามประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ.2566 เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนากีฬา อันจะนำไปสู่การพัฒนากีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ รวมถึงการขยายฐานมวลชนในการสร้างความสนใจแก่ประชาชนในชนิดกีฬาของแต่ละสมาคม ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพบว่า หลายสมาคมกีฬายังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต” นายปริญญากล่าว

นายปริญญากล่าวว่า ทาง กมธ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเชิงสังคม จึงได้มีการพิจารณาเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้กีฬาเป็นสื่อป้องกันและลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในประเทศไทย ดังนั้น คณะ กมธ.จึงเล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญด้านสุขภาพทางใจจะเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้ ทั้งนี้ กมธ.ยังได้มีข้อห่วงกังวลผ่านไปยังหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข ให้มีการเพิ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น เพื่อดูแลศักยภาพนักกีฬา และการบำบัด นักกีฬาที่บาดเจ็บให้สามารถเล่นกีฬาต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้รับยื่นหนังสือ จาก จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อขอให้ขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมาย-กฎกระทรวงการละเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาวัวลานให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งทาง กมธ.จะรับไว้พิจารณาต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Most Popular

To Top