ข่าววอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล ติดโผกีฬายอดนิยมที่คนไทยคาดหวัง นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

วอลเลย์บอล

ด้วยในปี 2567 เป็นปีที่วงการกีฬากีฬาไทยจะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการ เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะแฟนกีฬาที่เกี่ยวกับความหวังและโอกาสของวงการกีฬาไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ความหวังและโอกาสกีฬาไทยในปี 2567” 

 สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,209 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 762 คน คิดเป็นร้อยละ 63.03  เพศหญิง 447 คน คิดเป็นร้อยละ 36.97 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

ชนิดกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสในการนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ โดย วอลเลย์บอล นั้นได้รับการคาดหวังจำนวน 30.08 เปอร์เซ็นต์ เป็นอันดับ 2 จากชนิดกีฬาทั้งหมด ส่วนอันดับ 1 เป็นเทควันโด 35.90 เปอร์เซ็นต์ และอันดับอื่นๆ แบดมินตัน 13.54 เปอร์เซ็นต์, ฟุตบอล 10.71 เปอร์เซ็นต์, กอล์ฟ 5.80 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 3.97 เปอร์เซ็นต์

วอลเลย์บอล

ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาของวงการกีฬาไทย ส่วนใหญ่ 31.07 เปอร์เซ็นต์ คาดหวังให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รองลงมา นักกีฬาทีมชาติได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานสากล 28.11 เปอร์เซ็นต์, วงการกีฬาปลอดจาการทุจริตคอร์รัปชั่น 21.98 เปอร์เซ็นต์, ประชาชนทุกเพศวัยตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 11.35 เปอร์เซ็นต์, องค์กรกีฬามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 5.89 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 1.30 เปอร์เซ็นต์

ประเด็นความคาดหวังที่มีต่อนักกีฬากับการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ 34.66 เปอร์เซ็นต์ นักกีฬาทีมชาติไทยร่วมสร้างชื่อเสียงและคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รองลงมา นักกีฬาสร้างผลงานและนำความสุขมาสู่ชาวไทยอย่างต่อเนื่อง 23.80 เปอร์เซ็นต์, นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลติด 1 ใน 5 ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาตเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 15.10 เปอร์เซ็นต์, นักกีฬาได้รับการพัฒนาภายใต้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 12.97 เปอร์เซ็นต์, นักกีฬามีระเบียบวินัย มุ่งมั่นขยันในการฝึกซ้อม 10.75 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 2.72 เปอร์เซ็นต์

 ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต่างคาดหวังที่จะให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นี้อาจจะเป็นเพราะว่ากีฬาเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศ ผนวกกับปัจจุบันประชาชนตื่นตัวและให้ความสนใจกับการกีฬามากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งนายเศรษฐา ทวีสินในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจต่อวงการกีฬาเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ หากรัฐบาลจะนำเสียงสะท้อนดังกล่าวไปต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาไทยเป็นอย่างมาก

 ขณะเดียวกันในปี 2567 เป็นอีกปีที่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก หรือปารีสเกมส์ 2024 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงคาดหวังที่จะเห็นนักกีฬาร่วมสร้างชื่อเสียงและคว้าเหรียญทองให้กับประเทศโดยยกให้กีฬาเทควันโดเป็นชนิดกีฬาแห่งความหวังภายใต้การนำของ “เทนนิส” พานิภัค วงศ์พัฒนกิจ รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอล ที่เป็นที่นิยมของชาวไทย

 อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลดีงที่ทุกภาคส่วนคาดหวัง การนำปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวงการโดยรวมโดยเฉพาะมิติของปัญหาในปี 2566 มาถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขก็จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาไทยไม่มากก็น้อย

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Most Popular

To Top